Thứ Ba, 13 tháng 11, 2012

View Vietnam from the train

Hanoi to Saigon by train, in 9 minutes Mark Smith, better known as The Man in Seat 61, travels the length of Vietnam by train. Source: Telegraph

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét